Drazby-preprav.eu

Registrace - Dopravce

podbarvené položky jsou povinné

Přihlašovací údaje:
Přihlašovací jméno(minimálně 5 znaků): Přihlašovací heslo(minimálně 5 znaků):
Zopakujte heslo:
Identifikace firmy:
Název firmy: Firma založena:
Kontaktní údaje:
Kontaktní osoba: Mobil:
Telefon: E-mail:
Fax: WWW:
Skype:
Fakturační adresa:
Ulice a č.p.: Obec:
PSČ: Region:
IČ: DIČ: pokud nejste plátci DPH, napište "nejsem"
Korespondenční adresa (nevyplňujte, pokud je shodná jako fakturační adresa):
Ulice a č.p.: Obec:
PSČ: Region:
Statistické údaje:
Odkud o nás víte?
Jiným způsobem - popište
Právní ujednání:
Přečtěte si text
Právní ujednání

Vstupem na tuto stránku souhlasíte se všemi podmínkami a ustanoveními zde uvedenými. Při porušení podmínek použití může být provozovatelem zakázán narušiteli přístup, odebrány výhody (například zrušena registrace) a nebo i podniknuty právní kroky.

Pravidla – Smlouva o užívání systému

Pravidla stanovují práva a povinnosti klientů systému „drazby-preprav.eu a jeho provozovatele.

Pojmem systém, program, stránka, okno, aplikace, www nebo web se v podmínkách této smlouvy rozumí data, počítačové programy, skripty a webové stránky uložené na internetovém serveru na adrese http://www.drazby-preprav.eu, dále jen „drazby-preprav.eu“.

Pojmem klient se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která provedla registraci do systému a které tato registrace byla provozovatelem potvrzena.

Pojmem provozovatel se rozumí majitel a provozovatel systému „drazby-preprav.eu“, dle identifikace na uvedeném portálu.

Pojem registrace se týká kroků podle „Postup registrace“ a účinků vyplývajících z provozovatel schváleného zaregistrování klienta do systému a účinků těchto „Pravidel – Smlouvu o užívání systému“ souvisících s užívání systému klientem.

Provozovatel a klient jsou dvě nezávislé strany. Klienti po schválení registrace v systému sou zákazníky provozovatele ve smyslu využívání služeb systému poskytovaných provozovatelem. Tato „Pravidla – Smlouva o užívání systému“ se netýkají žádného jiného smluvního vztahu.

Plné užívání systému je zpoplatněno klientským paušálem podle podmínek uvedených v platném ceníku provozovatele a podle periody užívání, kterou si klient zvolí při registraci.

Práva a povinnosti klienta:

 1. Klientem se může stát právnická nebo fyzická osoba zapsaná v systému ARES s platnými (nezrušenými) údaji a nepodléhající bankrotovému nebo exekučnímu řízení. Každý klient může být v systému zaznamenán pouze jednou (jedno IČ).

 2. Všechny údaje zapsané při registraci musí být pravdivé a klient je zodpovědný za jejich správný zápis. Údaje je klient povinen údaje a přílohy svého portálového profilu aktualizovat a udržovat platné.

 3. Klient se zavazuje hradit zvolený klientský paušál za užívání systémy v plné výši a v termínu.

 4. Klient je oprávněn v okně „reference“, které je přístupné při uzavírání dvoustranných kontraktů (objednávek) na přepravu jako výsledku dražby pouze účastníkům takového kontraktu, uvést veškeré příznivé i nepříznivé informace o druhé straně obchodního kontaktu. Tyto informace musí být pravdivé a v souladu s principem „dobrých mravů“, nesmí být v rozporu s  bodem 9 těchto pravidel ani jinak zneužity.

 5. Klient se zavazuje přijímat zprávy a informace zaslané provozovatelem bez dalších výhrad, a to i hromadně rozeslané.

 6. Registraci v systému může klient kdykoli ukončit způsobem uvedeným v „Postup registrace“.

 7. Klient se zavazuje, že žádnou aktivitou neznemožní funkci systému, a to ani po ukončení registrace.

 8. Klient se zavazuje, že nezneužije systém a data z něho získaná k jiným účelům, a to ani po ukončení registrace. Dále tzn. že klient nebude přepravy nikde dál přeprodávat.

 9. Klient nesmí komukoliv sdělovat nebo jinak použít údaje a informace získané ze systému v rozporu se zákonem č. 101/2000 S. na ochranu osobních údajů, s obchodním zákoníkem č. 593/1991 Sb. na ochranu obchodního tajemství a případně dalších právních norem, které se mohou takového jednání týkat, a to ani po ukončení registrace.

 10. Klient souhlasí s tím, že provozovatel schraňuje osobní informace klientů v rozsahu registračního formuláře a jeho příloh a že zůstanou v systému i po ukončení registrace.

 Práva a povinnosti provozovatel:

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo potvrdit registraci až po ověření a souladu registračních podkladů s veřejnými údaji, zejména s údaji v systému ARES.

 2. Provozovatel je oprávněn schraňovat osobní informace klientů v rozsahu registračního formuláře a jeho příloh na základě souhlasu klienta dle bodu 10 těchto pravidel.

 3. Provozovatel je povinen znepřístupnit osobní informace klienta ostatním klientům systému s výjimkou dat potřebných pro uzavření dvoustranných kontraktů (objednávek) na přepravu jako výsledku dražby, a to pouze mezi účastníky takového kontraktu a v souladu s podmínkami zapsanými u Úřadu pro ochranu osobních údajů v Praze.

 4. Provozovatel nesmí komukoliv sdělovat nebo jinak použít údaje a informace získané ze systému v rozporu se zákonem č. 101/2000 S. na ochranu osobních údajů, s obchodním zákoníkem č. 593/1991 Sb. na ochranu obchodního tajemství nebo dalších právních norem, které se mohou takového jednání týkat.

 5. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv škody nebo jiné důsledky vzniklé komukoliv nesprávným nebo nevhodným jednáním klientů systému nebo vzniklé z průběhu dražby a uzavírání dvoustranných kontraktů včetně jejich neplnění.

 6. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby nebo výpadky serveru, je však povinen uplatnit u správce serveru jejich neprodlené odstranění.

 7. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit registraci nebo pozastavit přístup do systému, pokud klient poruší tato „Pravidla – Smlouvu o užívání systému“ nebo při jeho jiném se systémem neslučitelném jednání, a to bez jakéhokoliv finančního nároku ze strany tohoto klienta.

 8. Provozovatel rozhoduje o ukončení nebo pozastavení registrace dle bodu 17 na základě vlastních zjištění nebo posouzením podnětu jiného klienta. Toto rozhodnutí je výhradním a konečným právem provozovatele.

 9. Provozovatel si vyhrazuje právo průběžně zlepšovat, doplňovat a rozšiřovat funkčnost systému. O změnách je povinen klienty systému přiměřeně informovat.

 10. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli doplňovat a upřesňovat tato „Pravidla – Smlouvu o užívání systému“ v zájmu  bezchybné a bezpečné funkce systému nebo při změnách dle bodu 19. dodatky k této smlouvě. O změnách je povinen klienty systému informovat a případně dle významu změny vyžádat souhlas klienta jako dodatek k této smlouvě.

Závěrečná ustanovení:

Ustanovení těchto „Pravidel – Smlouvy o užívání systému“ je ve znění platném od 9.9.2009.

Mezi oběma stranami tato „Pravidla – Smlouva o užívání systému“ nabývají účinnosti souhlasem ze strany klienta při registraci a potvrzením registrace klientovi ze strany provozovatele.

Obě smluvní strany prohlašují, že textu „Pravidel – Smlouvy o užívání systému“ plně rozumí a že odpovídá jejich svobodné vůli.

Potvrďte souhlas
Odeslání registrace:
Odesílací kód Obrázek potvrzení existence uživatele
Opište kód přesně:
rozlišujte malá/velká písmena a číslice
.
 

  © Dražby přeprav 2009        Ceník          rss Odběr RSS         mapa Mapa stránek          mail Napište nám        doporučit Doporučte nás    Hosting by BEST-HOSTING.CZ